İHALE İLANI
BULANIK İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDAN
İhale No: 2019/11Nolu Encümen Kararı              
İHALE KONUSU
BULANIK İLÇESİ BAĞLI ÖRENKENT ÜÇTEPE YAZBAŞI VE ADIVAR KÖYLERİNE SANAT YAPISI YAPIM İŞİ
İHALE USULÜ
Birlik İhale Yönetmenliğinin 17/a maddesi gereğince, Açık İhale Usulü
DÖKÜMANIN ALINACAĞI ADRES
Köylere Hizmet Götürme Birliği İlçe Halk Kütüphanesi Hizmet Binası Şehit Üsteğmen Suat İshakoğlu Cad. Kat:2 Bulanık / MUŞ 
SON TEKLİF VERME TARİHİ-SAATİ
19/06/2019 Çarşamba Günü Saat  10:00 da
İHALE TARİHİ-SAATİ
19/06/2019 Çarşamba Günü Saat  10:00 da
İHALE ADRESİ
Bulanık İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Hükümet Konağı Toplantı Salonu Suat İsakoğlu Cad. Kat:3 Bulanık / MUŞ
İHALE İLE İLGİLİ AÇIKLAMA :
1-İdarenin Adı
: Bulanık İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği 
a) Adresi
: Şehit Üsteğmen Suat İshakoğlu Cd. İlçe Kütüphane Hizmet Binası Kat:2 Bulanık/ MUŞ
b) Telefon ve Faks numarası
: Tlf: (436) 311 24 25 Faks (436) 311 24 25
c) Elektronik Posta Adresi
Bulanik_KHGB@hotmail.com
2.1 İhale konusu yapım işinin  adı:
 BULANIK İLÇESİ BAĞLI ÖRENKENT ÜÇTEPE YAZBAŞI VE ADIVAR KÖYLERİNE SANAT YAPISI YAPIM İŞİ
a) Niteliği, Türü ve Miktarı
: Çeşitli ebatlarda yerinde dökme sanat yapıları yapım işi
b) Yapılacağı Yer
 : Örenkent Üçtepe Yazbaşı Adıvar 
c) İşe Başlama Tarihi
: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
d) İş Süresi
:Yer tesliminden itibaren  75 (yetmişbeş) takvim günüdür.
     3.1 İhalenin
 
      a) Yapılacağı yer
: Köylere Hizmet Götürme Birliği, Hükümet Konağı Toplantı Salonu 
Bulanık/MUŞ
      b) Tarih ve Saati
: 19/06/2019 Çarşamba Günü Saat  10:00 da
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi yada Esnaf ve Sanatkarlar Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan ya da ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırmayacağına dair taahhütname
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından, düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu göstermek üzere ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen belge.
4.1.6.1.Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname.
4.1.62. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname
4.1.7 Köylere Hizmet Götürme Birlik İhale Yönetmenliğinin 11 inci maddesinin (a),(b),(c), (ç),(d),(e),(f),(g) ve (ğ) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname
4.1.8. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.9.İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi (Sözleşmesi)
4.1.10. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
4.2. Mevzuat hükümleri uyarınca sosyal güvenlik borcu olmadığına dair belge
4.2.1.Mevzuat hükümleri uyarınca vergi boru olmadığına dair belge
4.2.2 İflası ilan edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunmadığına dair belgeler (icra yazısı)
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.3.1. İş deneyim belgeleri,
İlk ilan tarihinden geriye doğru İsteklinin son 15 (onbeş) yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen ve idarece noksansız ve ayıpsız kabul edilen ihale konusu yapım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki yapımla ilgili deneyimi gösteren belgeler. İhale konusu işin özelliğine göre istekliler tarafından teklif edilen bedelin %70 oranında, ihale konusu yapım işi veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki yapım işlerine ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi ibraz edilecektir
4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler
 Yüklenici, işe başlama tarihinden itibaren aşağıda adet ve unvanları belirtilen teknik personeli iş yerinde devamlı olarak bulundurmak zorunda olduğuna dair teknik personel taahhütnamesi.
ADET
POZİSYONU
MESLEKİ ÜNVANI
1
ŞANTİYE ŞEFİ  (2 yıl tecrübeli)
İNŞ. MÜH./MİMAR
4.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler.
- "Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde Yer Alan A Grubu Alt yapı İşlerinden / V grup Karayolları İşleri (altyapı üstyapı) işleri" 
- Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık  dir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Yerli istekli olduğuna dair belge (Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılacaktır)
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 1. 000,00 
¨ (Bin Türk Lirası) karşılığı BULANIK İLÇESİ KÖYLERİNE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ İlçe Kütüphane Hizmet Binası Suat ishakoğlu Cad. Kat:2  Bulanık / MUŞ  adresinde görülebilir  ve satın alınabilinir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.( İhale dokümanının satın alındığına dair belge)
8. Tekliflerin hangi tarih ve saatte kadar nereye verileceği: Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 31/05/2019 Cuma Günü Saat  09:30 a kadar Bulanık İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Hükümet Konağı Binası Suat İsakoğlu Cad. Kat:3 Bulanık / MUŞ adresine verilebilecektir. Teklifler posta ile gönderilemez.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ''''''''''''''''ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (Otuz) takvim günü olmalıdır.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Diğer Hususlar:
İdarenin belirleyeceği iş programı dahilinde iş yapacaktır, idare istediği taktirde işin belli bir kısmını yapıp yapmamakta ve artış yapmakta serbesttir
İhale ilanında belirtilen hususlar ihaleye ait idari ve teknik şartnameler ile bütünlük arz etmektedir. İsteklinin İdari Şartnamede belirtilen hususları dikkatlice incelemesi gerekmektedir. İhale dokümanında bulunmayan hususlara ihale ilanında yer verilmeyecektir
Bütün tekliflerin reddedilmesinde ve ihalenin iptal edilmesinde Birlik yetkilidir. Birliğin bu işleminden dolayı herhangi bir hak talebinde bulunulamaz
İş bu ihale 2886 – 4734 – 4735 – 831 Sayılı Kanunlara tabi olmayıp 28/04/2007 tarihli Resmi Gazete sayısı: 26506 da yayımlanan KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ İHALE YÖNETMELİĞİ’ ne tabidir