İHALE İLANI
 
KORKUT İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDAN
 
İHALE KONUSU                                   :  Korkut İlçesine bağlı Konakdüzü, Güneyik ve Kapılı  grup  köy yolu BSK  Plentmiks Alt Temel, Temel  ve Binder yapım işi
 
İHALE USULÜ                                        : Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmenliğinin 18 maddesi gereğince, Açık İhale Usulü
 
 
 
1-İdarenin
 
a) Adresi
:  Korkut Köylere Hizmet Götürme Birliği Hükümet Konağı KORKUT/MUŞ
b) Telefon ve faks numarası
     c) Elektronik Posta Adresi       
:  611 60 18-611 61 03
:  korkutkhgb1@hotmail.com
 
 
2-İhale konusu yapım işinin
 
a) Niteliği, türü, miktarı
: Pursantaj ve etinerde belirtilmiştir
b) Yapılacağı yer
:   Korkut İlçesine bağlı Konakdüzü, Güneyik ve Kapılı Grup Köy Yolu
 
c) İşe başlama tarihi
:  Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 5(beş) gün içinde 
     yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
d) İşin süresi
:  Yer tesliminden itibaren  45 (Kırkbeş) takvim günü
 
3-İhalenin
 
a) Yapılacağı yer
:  Kaymakamlık Makam Odası KORKUT/MUŞ
b) Tarihi ve saati
        
 
:  07.06.2018 Perşembe günü saat 10:00.da                      
                                                                                                 :                           
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  1. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.    
      b)  Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi yada Esnaf ve Sanatkarlar odası belgesi.
     1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
      2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
     c)  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
Vekaleten İhaleye Katılma halinde;istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi
     1-  Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
      2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
      d) Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin  11 inci maddesinin (a), (b), (c),(ç),(d), (e), (g) ve (ğ) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname,
      e) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.                                  
      f) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  1. İhale Konusu İşin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
      h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
      I) Gerçek veya Tüzel olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname.
      k-İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi (Sözleşmesi)
      l-Mevzuat hükümleri uyarınca SGK ve Vergi borcu olmadığına dair belge
 
 
4.2- Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
Madde hükmüne yer verilmemiştir.
 
 
4.3- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:2
4.3.1- İş Deneyim Belgesi
İstekliden, son  beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 75' i oranında gerçekleştirdiği veya % 75’ si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %75 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belge.
İş ortaklıklarında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının tamamını, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının %10 unu sağlaması gerekir.
  1. İş deneyim Belgesi olarak Diploma sunulduğunda İnşaat Mühendisi kabul edilecektir. Diğer Mühendisler kabul edilmeyecektir.
  2. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler. Yüklenici iş yerinde en az aşağıda gösterilen Teknik Personel bildirisi ile birlikte taahhüt eder.
ADET          POZİSYONU                  MESLEK ÜNVANI
1            Şantiye şefi(5.Yıl tecrübeli)       İnş.Müh.
1            Teknik nezaretçi (5 yıl tecrübeli) Topograf ve Harita Mühendis   
 kabul edilecektir. Diğer mühendislikler kabul edilmeyecektir.
  1. Makine teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler ve yüklenici ihale konusu işi yerine getirebilmek için aşağıda belirtilen makine araç ve gereçleri iş başında bulundurmak zorundadır taahhüt edilerek temin edilecek makine ve teçhizat ve diğer ekipman için işin adına taahhütname sunmaları gerekmektedir.
  2. Makine ile diğer ekipmanlar ilişkin belgeler
1- 15.Adet Kamyon,- 1.Adet Finişer- 1.Adet Silindir lastik tekerlekli-  1.Adet Silindir titreşimli  1-Adet kepçe 1 adet Arasöz, 1Adet Asfalt Kesme Makinesi, 1 Adet Asfalt Süpürme makinesi bulundurmayı taahhüt eder.
4.3.5- Benzer iş olarak kabul edilecek işler “ Yapım işlerinde iş olarak iş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer işlere Dair Tebliğde yer alan A Grubu Alt Yapı işlerinden/ V grub işler ve Sıcak  Asfalt  Mıcır ve Temel malzemesi temini, Nakli ve yapım işleri
-Benzer işe denk sayılacak Mühendislik ve mimarlık bölümleri; İnşaat Mühendisliği dir.
-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasını göre belirlenecektir.
5- ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.”Yerli İstekli” olduğuna İlişkin belgeler
 6-İhale dokümanı Korkut Köylere Hizmet Götürme Birliği Hükümet Konağı 49800 Korkut/Muş adresinde görülebilir
          1- Korkut İlçesine bağlı Konakdüzü, Güneyik ve Kapılı grup köy yolları işi için  4.000.00-TL  dosya bedeli karşılığı aynı adresten temin edilebilir. Korkut Köylere Hizmet Götürme Birliği Hesap Numarası: 27934971-5077 no’lu T.C Ziraat Bankası Korkut Şubesindeki hesaba yatırılacaktır. İhaleye Teklif verecek olanların İhale dokümanı satın almaları zorunludur. Geçici teminat için 27934971-5077 nolu T.C. Ziraat bankası Korkut Şubesi hesabına yatırılması
 
7-Teklifler ihale saatine kadar Korkut Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Komisyonu Başkanlığı’na verilebilecektir.
 
8-İstekliler tekliflerini, anahtar teslim götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle Anahtar Teslim götürü bedel göre sözleşme imzalanacaktır.
 
9-İstekliler teklif edilen bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 
10- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim günü olmalıdır.
 
11-Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 
12-Hak ediş iş bitiminde veya daire uygun görüldüğünde, ödenecektir, iş usulüne uygun tamamlanmadan hiçbir şekilde ödeme yapılmayacak, yüklenici işi tamamlamadığı sürece hiçbir hak talep edemeyecektir. Yüklenicinin işi yarım bırakması sebebiyle idare başka bir yükleniciye işi tamamlatmak  zorunda kaldığı takdirde bu durumun doğmasından sorumlu olan işi yarım bırakan ilk yüklenici sebep olduğu tüm gider tazminat ve yükümlülükleri yapmış olduğu yarım işin tutarında iş bitirildikten sonra düşülmek suretiyle karşılayacak ödeyecek tazmin edecek; bu şekilde belirlenecek kalan miktar ilk yükleniciye ödenecektir. Bu duruma sebep olan yüklenicinin aleyhine idarenin tazmin hakları ayrıca saklıdır.
 
13.1 İdarenin gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir. İhalenin iptali halinde verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir.
 
13.2 İhalenin iptal edilmesi nedeni ile isteklilerce idareden herhangi bir hak talebinde bulunamaz.
 
13.3 İhale Komisyonunun kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeni ile herhangi bir yükümlülük altına girmez.
 
13.4 İhale; Kararın ihale yetkilisince onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.
 
14- Komisyon ihale yapıp yapmamakta serbesttir.
15-İhale günü olan 07/06 /2018 tarihinde şartname satılmayacaktır.
 
16-İş bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp 28/04/2007 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale  Yönetmeliği ’ne tabidir. 30.05.2018
 
 
                                                                            Korkut Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı