MALAZGİRT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
 
HİZMET DIŞI ARAÇLAR SATIŞ İLANI
 
 1. Belediyemiz hizmetlerinde çalıştırılan aşağıdaki tabloda marka ve modelleri belirtilen araçlar hizmet dışı bırakılmıştır. Bu araçlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ihale satılacaktır.
 
 1. İdarenin:
  1. Adresi: Mengüçgazi Mah. Şehit Ast Subay Ömer HALİSDEMİR Caddesi No:1 Kat :1                                                    
                   Belediye Hizmet Binası Malazgirt / Muş                                       
  2. Telefon ve Faks Numarası : 0436 511 2117 – 0436 511 4169
 
 1. İhalenin :
  1. Yapıldığı Yer : Mengüçgazi Mah. Şehit Ast Subay Ömer HALİSDEMİR Caddesi Belediye Hizmet Binası Kat :2 Meclis Toplantı Salonu Malazgirt / Muş
  2. Başlangıç Tarih ve Saati : 25.03.2019 Pazartesi günü saat 10:00
 
 1. İhaleye Katılım İstenen Belgeler :
  1. Başvuru dilekçesi, başvuru sahibi dilekçede hangi araç için ihaleye gireceğini belirtecektir. (Örneği idare tarafından şartname ekinde verilecektir.)
  2. Gerçek kişiler; Nüfus Cüzdanı örneği.
  3. Tüzel Kişiler; Tüzel Kişiler; Tüzel Kişilik adına ihaleye katılacak kişinin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterden onaylı yetki belgesi.
  4. İhaleye Vekâleten katılıyor ise noter tasdikli vekâletname.
  5. Güvence Bedelini ve Geçici Teminatın yatırıldığına dair makbuz.
  6. Şartname satın alındı makbuzu.
  7. Belediyeye borcu olmadığına dair belediyeden alınmış borcu yoktur belgesi.
  8. Aracın hali hazır durumunu yerinde görüp incelendiğine dair yazılı taahhütname. (Örneği idare tarafından şartname ekinde verilecektir.)
 
 1. İhale Konusu :
  1. Araçların Bulunduğu Yer: Malazgirt Belediyesi Araç Garajı
  2. Hurda Araç Bilgileri :

S.N.

PLAKA

MARKA

MODEL

CİNSİ

DURUMU

TAHMİNİ AĞIRLIK KG

MUHAMMEN BEDEL (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT

GÜVENCE BEDELİ

Kg Birim Fiyat (TL)

Toplam Bedel  (TL)

1
49 E 1843
Fiat
1991
Traktör
Hurda
2200
2,00
4.400,00
132,00 TL
3.000,00 TL
2
49 E 1511
Tümosan
1997
Traktör
Hurda
2400
2,00
4.800.00
144,00 TL
3.000,00 TL
 
 
 
 
 1. Genel Şartlar ve Diğer Hususlar:
 
 1. Araçlar 25.03.2019 tarihi Pazartesi günü saat 10:00’da başlayarak sırasıyla muhammen bedel üzerinden ihaleye çıkarılacaktır. İhale, Malazgirt Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda İhale Komisyonu huzurunda yapılacak ve açık arttırma yöntemi uygulanacaktır.
 
 1. İhaleye gireceklerin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 5. Maddesindeki katılım şartlarına haiz olmaları ve 25.03.2019 tarihinde saat 09:30’a kadar müracaat etmeleri gerekir. Tüm araçlar için son müracaat saati 09.30 olup bu saatten sonra yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.
 
 1. İhaleye katılmak için her araç için ayrı ayrı güvence bedeli yatırılacaktır.Yatırılan güvence bedelleri komisyon kararı onaylandıktan sonra ihaleler uhdesinde kalan firma ve kişiler dışındaki katılımcılara iade edilecektir.İhale uhdesinde kalan kişiler veya firmalar , ihale komisyon kararı onaylanıp kendisine tebliği edildiği tarihten itibaren en geç 3 gün içinde gerekli işlemleri yapıp aracı teslim almaması durumunda yatırmış olduğu güvence bedeli Belediyeye gelir olarak kaydedilecek ve iade edilmeyecektir.
 
 1. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6. Maddesinde yazılı kimseler gerek doğrudan gerekse bilvasıta artırmaya giremezler. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenler üzerinde ihale kalmış olsa dahi ihale bozulur. Güvence Bedeli irat kaydedilir.
 
 1. İhaleye girebilmek için geçici teminatın ve güvence bedelinin yatırılması, şartname alınması zorunludur. İhale şartnamesi her araç için ayrı alınacak olup her bir şartname bedeli 100,00 TL’dir. Şartname bedeli açıklamada plaka numarası belirtilerek Belediye hesabına veya belediye veznesine yatırılacaktır. İhale şartnamesi ve ekleri mesai saatleri içerisinde Belediye Fen İşlerinden ücretsiz olarak görülebilir.
 
 1. Hurda araçlar için yapılan teklifler kg birim fiyat üzerinden yapılacak ve verilecek teklifler muhammen bedel birim fiyatları üzerinde minimum 10’ar kuruşluk artışlar şeklinde yapılacaktır. İhale komisyonu duruma göre bu miktarı arttırabilecektir.
 
 1. Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada yaşanacak gecikmelerden dolayı idarece ve komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir. Telgraf ve Faks ile yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
 
 1. İhaleye girecekler satışa çıkarılan araçları 22.03.2019 tarihi mesai bitimine kadar belediye garajında görüp inceleyebileceklerdir. İhaleye girenlerin satışa çıkarılan aracı görmüş ve ona göre fiyat tespit etmiş sayılacağından malın evvelce mevcut kusurlarından dolayı idare tarafından hiçbir mesuliyet kabul edilmeyecektir.
 
 1. Hurda araç ihaleleri uhdesinde kalan kişiler komisyon kararı onaylanıp ve kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç 3 gün içerisinde satın alacağı aracı tek parça halinde belediye garajından alıp idarenin görevlendireceği personel ile birlikte uygun görülen kantarda tartacaktır. Kantarda yapılan tartı işleminde tespit edilecek ağırlığın, ihaleden önce idarece belirlenen tahmini ağırlıktan eksik veya fazla olması durumunda, kantarda tespit edilen ağırlık dikkate alınacak ve alıcının teklif ettiği birim fiyat üzerinden aracın satış bedeli hesaplanacaktır. Alıcı bu duruma itiraz etmeyecektir.
 
 1. Kantarda yapılan tartı işlemi ile belirlenen satış bedeli alıcı tarafından Malazgirt Belediye Başkanlığı adına Muş Sosyal Sigortalar Kurumu Hesabına aynı gün içerisinde peşin olarak yatırıldıktan sonra araç alıcıya teslim edilecektir. Satış bedelinin aynı gün içerisinde yatırılmaması durumunda hurda araç alıcı tarafından tekrar belediye garajına getirilecektir.
 
 1. Taşıma ile kantarda yapılacak tartı işlemlerine ait tüm giderler ve araçların trafikten çekme ve devretme gibi her türlü işlemlerine ait noter masrafları alıcıya aittir. Alıcı araçların alınmasında ve taşınmasında yaşanabilecek her türlü tehlikeye ve iş kazasına karşı önlem almak zorundadır. İdare sorumluluk kabul etmemektedir.
 
 1. Belediye Garajında herhangi bir parçalama işlemi yapılmayacaktır.
 
 1. Satış bedeli üzerinden KDV ve  İhale ile ilgili tüm vergiler,  harçlar alıcıya aittir.
 
 1. İhaleden doğabilecek ihtilaflar önce 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun hükümleri çerçevesinde Encümen tarafından, mümkün olmaz ise Malazgirt Mahkemeleri ve İcra Dairelerince çözümlenir.
 
 1. İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonca uygun görülecek karara bağlanan İhale kararı Üst Yöneticinin onayını müteakiben kesinlik kazanacağı gibi, Üst Yöneticinin İhaleyi fesih etmesi halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak talebinde bulunamaz.
 
 1. İhaleye ait güvence bedelleri Belediyemizin Halk Bankasında bulunan 1459-05100011 hesabına açıklamada araç plakası belirtilerek yatırılacaktır.