İLAN
 
T.C.
MALAZGİRT KAYMAKAMLIĞI
KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ
 
1-) İşin Adı:
 1-  Muş Malazgirt Sırtdüzü , Muratkolu , Karakoç , Gülkoru , Tıkızlı , Karıncalı , Beşdam ve Beşçatak Köylerine Kilitli Parke Taşı Döşenmesi İşi KHGB ihale Yönetmeliğinin 18.maddesi gereğince Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.
 2-) İdarenin:
      2.1- Adresi:Yeni Hükümet Konağı Binası Kat:2, KHGB Toplantı Odası Malazgirt / MUŞ
      2.2- Telefon ve faks Numarası: 0436 511 24 00 – 0 436 511 23 15
 3-)   İhale Konusu Yapım İşinin:
 3.1- Niteliği, Türü, Miktarı:
 3-1-1-) 18.490 m2 kilitli parke taşı, 5.140 m yağmur oluğu ve 5.140 m bordür temini , nakli ve döşenmesi  işi (ayrıntılar teklif cetvelleri belirtilmiştir.)
3.2-Yapıldığı Yer: Malazgirt İlçesi Sırtdüzü , Muratkolu , Karakoç, Gülkoru , Tıkızlı , Karıncalı , Beşdam ve Beşçatak Köyleri
3.3- İşe Başlama Tarihi: Sözleşmenin yapıldığını tebliğ tarihinden itibaren 5 (beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.      
 3.4- İşin Süresi: Yer tesliminden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
 4-)  İhalenin  :
       4.1- Yapıldığı Yer: Muş İli Malazgirt İlçesi Yeni Hükümet Konağı Binası  Köylere Hizmet Götürme Birliği Toplantı Odası
       4.2- Tarih Ve Saati: 30.05.2018 Çarşamba günü saat 14.00
 
 5-)  İhaleye Katılma Şartları ve İstenen Belgeler İle Yeterlilik Değerlendirilmesinde Uygulanacak Kriterler:
       5.1- İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler:
               5.1.1- Tebligat için adres Beyanı
               5.1.2- Mevzuat gereği kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odası 2018 yılına ait belgeler.
               5.1.3- Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve /veya sanayi odasına veya ilgili Meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
              5.1.4-Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve /veya sanayi odasından, ilk ilan ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
              5.1.5- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.
              5.1.6- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
              5.1.7- Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
             5.1.8- Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11. maddesinin (a),(b),(c),(ç),(d),(e) ve (f) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına ilişkin yazılı taahhütname.
             5.1.9- Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu.
             5.1.10-Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat.
             5.1.11-İhale konusu işin tamamının veya bir kısmının, alt yüklenicilere yaptırılmayacağına dair taahhütname.
             5.1.12-İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
 
 
 
 
             
5.2-Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.
       İstekliden son onbeş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu ve özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 80 oranında gerçekleştirdiği veya % 80’i oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen;
a) Betonarme taşıyıcı sistemli bina yapım işleri ile her türlü parke ve asfalt yol yapım işleri ile ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belge
 
     İş ortaklıklarında ortaklardan, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının tamamını, diğer ortakların her birinin ise istenen asgari iş deneyim tutarının % 10 sağlaması gerekir.
     İş deneyim belgesi olarak diploma sunulduğunda İnşaat Mühendisliği Bölümü kabul edilecektir.
 
İsteklinin Organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler:
       
Teknik Personel Taahhütnamesi:  İsteklilerin aşağıdaki tabloda gösterilen sayı ve nitelikteki teknik personeli iş yerinde bulunduracaklarına dair taahhütname vermesi gerekir.
          * Bu kısım boş bırakılmıştır.
 
5.2.1.-Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler.
Aşağıdaki tabloda sayı ve nitelikteki araçları inşaat mahallinde bulunduracağına dair yapı araçları taahhütnamesi vermesi gerekmektedir;
* Bu kısım boş bırakılmıştır.
 
6-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7-İhale dokümanı Malazgirt Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı Hükümet Konağı Kat:2 adresinde görülebilir. Doküman 5.000,00-TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8-Teklifler ihale saatine kadar Malazgirt Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı Malazgirt Muş adresine verilecektir. İadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
9-İstekliler tekliflerini, Anahtar Teslimi Götürü Bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle Anahtar Teslimi Götürü Bedel Sözleşme yapılacaktır.
10-İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11-Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.
12-Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler, bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.
13-İhale günü doküman satışı yapılmayacaktır.
14-İhale uhdesinde kalan firma/kişi 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 6. maddesi gereğince iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği uzmanı bulundurmalıdır.
 
       DİĞER HUSULAR
 
15-Belirtilen ihale için nakit olarak yatırılacak doküman bedeli ve geçici teminat T.C Ziraat Bankası Malazgirt şubesindeki 0440- 29285923-5001 nolu hesabına yatırılacaktır.
16-Birliğimiz, 2886-4734-4735-832 ve 5018 sayılı kanunlara tabi değildir. Ancak; ceza ve yasaklamaklara ilişkin hususlarda; 4734-4735 ve 2886 sayılı kanunun ilgili hükümleri uygulanır. (KHGB İhale Yönetmeliği Madde 55)
17-Belirtilen ihalenin; 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan KHGB İhale Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacaktır.